Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Operációs rendszerek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Operációs rendszerek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEIAL302-B
Tárgyfelelős intézet:
INF - Informatikai Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Vincze Dávid - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2 Előfeltétel:GEIAL311-B és GEIAL301-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 5Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:
A hallgatók megismertetése az operációs rendszerek feladataival, alapvető működési mechanizmusaival.
Tudás: Ismeri a számítástechnikai infrastruktúra elvi komponenseit, a hardver komponensek elvi felépítését, a kommunikációt és a rendszerszoftvereket, az adatmenedzsment területeit, beleértve az adatbázisok, adatfeldolgozás, reprezentáció és vizualizáció alapvető fogalmait is. Ismeri a programozással összefüggésben az alapvető programozási struktúrákat, a szoftverfejlesztés módszertanát és a fontosabb programozási környezeteket.
Képesség: Képes üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások követelmény-specifikációjának elkészítésére, elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására.
Attitűd: Reflektív módon tekint saját szakmai kompetenciáira és tevékenységére. Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre. Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon.
Autonomia és felelősség: Felelős önálló és csoportban végzett szakmai tevékenységéért.
Tárgy tematikus leírása:
A működtető rendszerek fejlődése.
Operációs rendszer struktúrák (funkcionális és implementációs felépítések). Felületek az operációs rendszer maghoz (API és CLI). A processz (taszk, fonál) koncepció. A CPU ütemezése. Eseménykezelés, kölcsönös kizárás, erőforrás ütemezés, szinkronizáció. Processz közti kommunikáció. Memóriamenedzselés, a virtuális memória modell. Lapozás és szegmensenkénti leképzés. Az I/O alrendszer. Eszközmeghajtó rendszerszoftverek (driverek). Fájlrendszerek kialakítása. Fájl attribútumok rögzítési módjai, szabad blokk menedzselés. Esettanulmányok: UNIX, Linux és MS Windows rendszerek jellemzése. Shell programozás és erőforrás monitorozások különböző rendszerekben.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Minden gyakorlaton minden hallgatót értékel a gyakorlatvezető, és megállapítja, hogy az adott gyakorlatot teljesítettnek veszi-e vagy sem.
Az évközi zárthelyi dolgozat teljesítese: 0-50% sikertelen, 51-100% sikeres
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A vizsga két részből áll: 15 perces írásbeli beugró, ha ez sikeres (legalább 50%) akkor szóbeli vizsgára kerül sor. A szóbeli vizsga kötelező, a sikeres beugró rész önmagában nem jelent sikeres vizsgát.
A két vizsgarészre kapott pontok összesítése után az értékelés az alábbi skála alapján történik:
0% - 50% : elégtelen
51% - 62%: elégséges
63% - 74%: közepes
75%-87%: jó
88%-100%: jeles
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
1, Vincze D. : Operációs rendszerek alapjai, Segédlet, Miskolci Egyetem
2. Vadász D.: Operációs rendszerek, Jegyzet, Miskolci Egyetem
3. Tanenbaum, Woodhull: Operating Systems: Design and Implementation, Panem-Prentice Hall
Ajánlott irodalom:
1.Kóczy A., Kondorossi K. szerk.: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem, 2000.
2. A. Tanenbaum: Modern Operating Systems, 4th edition, 2014, Pearson/Prentice Hall