Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Terméktervezés lean módszerei; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Terméktervezés lean módszerei
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET354-B
Levelező: GEGET354-BL
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S_V2
Tárgyfelelős: Dr. Takács Ágnes Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k): Dr. Takács Ágnes Judit
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Előadás (levelező): 8
Gyakorlat (levelező): 8
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók megismertetése a terméktervezés különféle módszereivel. A tantárgy teljesítésével a hallgató rendszerszemléletű gondolkodása fejlődik.


Tudás: Ismeri az alapvető logisztikai igények felmérésének módszereit és megvalósítási lehetőségeit, gyakorlatát.
Képesség: Képes értelmezni és jellemezni a logisztikai folyamatok elemeit, azok kapcsolatát, szerepét és jelentőségét a teljes folyamatban. Képes a logisztikai folyamatban fellépő hibák feltárására, az elhárítási műveletek kiválasztására.
Attitűd:
Autonomia és felelősség: Váratlan döntési helyzetekben is önálló, szakmailag megalapozott döntéseket hoz.
Tárgy tematikus leírása:

Történeti áttekintés. A tervezés szerepe, jelentősége a gépek és termékek fejlesztésében. A tervező iskolák módszertani sajátosságai. A tervezési elvek általánosítása. A tervezési folyamat általános felépítése, elemei. Feladatkitűzés, megoldások keresése, értékelő eljárások. Az elvhelyes (gyártás, karbantartás, újrahasznosítás, anyagtakarékosság) kialakítás módszerei. A dokumentálás feladatköre és módszerei. A LEAN módszer a tervezésmódszertan vonatkozásában.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):

1 db. féléves feladat elkészítése Powerpoint beszámoló formájában, valamint aktív részvétel a kötelező foglalkozások (gyakorlat+előadás) minimum 70%-án.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):

1 db. féléves feladat elkészítése írásbeli beszámoló formájában

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):

ötfokozatú skála szerint. A féléves feladat érétkelése a kidolgozottság minőségének függvényében történik.

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):

ötfokozatú skála szerint. A féléves feladat érétkelése a kidolgozottság minőségének függvényében történik.

Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1. Womack, J. P. ? Jones, D. T. (1996): ?Lean Thinking?, Simon and Schuster, New York, NY
2. Womack, J. P. ? Jones, D. T. ? Roos, D.(1990):The Machine that changed the world, Rawson Associates, New York