Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Szakdolgozatkészítés; BSc (Nappali+Levelező)

Tantárgy neve:
Szakdolgozatkészítés
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET013-B
Levelező: GEGET013-BL
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: S
Tárgyfelelős: Dr. Takács Ágnes Judit - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 7 Előfeltétel:min. 175 kredit és GEMET010-B, GEMAN128-B, GEGET011-B
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 8
Gyakorlat (levelező): 32
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 15Munkarend: Nappali+Levelező
Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy feladata a szakdolgozat elkészítése, célja, hogy a hallgató bebizonyítsa, hogy alkalmas az önálló tervezői tevékenységre. Feltétlenül szükséges hozzá, hogy a hallgató ismerje a gépészeti ábrázolás elemeit (Géprajz, GEGET002B), valamint a konstrukciós tervezés fortélyait (Gépelemek I., GEGET003B, valamint Gépelemek II. GEGET004B).


Tudás: Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket. Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit. Alkalmazói szinten ismeri a gépészetben használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. Alkalmazói szinten ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai, valamint munkaegészségügyi területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait. Átfogóan ismeri a gépészeti szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit. Behatóan ismeri a gépészmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit. Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja a gépészeti rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. Alkalmazni tudja a gépészeti termék-, folyamat- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, modellezési elveit és módszereit.
Képesség: Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre. Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására. Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait. A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában alkalmazni. Képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására. Képes a gépészeti meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására, javítástechnológiai feladatok megoldására
Attitűd: Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Munkája során a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
Autonomia és felelősség: Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen műszaki, valamint gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
Tárgy tematikus leírása:

Egyénre szabott tervezési feladat kidolgozásának folytatása a komplex tervezési feladat alapján, tervezésvezető és konzulens irányítása mellett. Rendszeres (heti) konzultáció. A választott tervezési feladat során a hallgató bizonyítja, hogy képes az önálló tervezői tevékenységre azáltal, hogy a korábban megtanult ismeretanyagot egy konkrét tervezési feladat kapcsán alkalmazza. A konzulens abban segít, hogy a korábban már elsajátított ismeretanyagból az adott feladat esetében mit célszerű alkalmazni, illetve ellenőrzi a hallgató által elvégzett számításokat, tervrajzokat, stb.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
1db féléves feladat, 1 db PowerPoint-os beszámoló
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
1db féléves feladat
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
ötfokozatú értékeléssel; prezentáció, valamint a minimum 90%-ban kész szakdolgozat+ szükség szerinti tervrajzok bemutatása. A tervrajzok szükségességét az egyéni feladatkiírások tartalmazzák. Ötfokozatú minősítés: 0-50% elégtelen, 51-60% elégséges, 61-80% közepes, 81-90% jó, 90-100% jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
ötfokozatú értékeléssel; valamint a minimum 90%-ban kész szakdolgozat+ szükség szerinti tervrajzok bemutatása. A tervrajzok szükségességét az egyéni feladatkiírások tartalmazzák. Ötfokozatú minősítés: 0-50% elégtelen, 51-60% elégséges, 61-80% közepes, 81-90% jó, 90-100% jeles.
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

A konzulens az egyéni feladatoknak megfelelően tesz javaslatot ajánlott irodalomra, illetve további kötelező irodalomra.