Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Integrált terméktervezés II.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Integrált terméktervezés II.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET059-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Hircsu Mariann - művésztanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 5 Előfeltétel:GEGET056-B
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A módszeres tervezés szabályainak beépítése és érvényesítése a terméktervezés folyamatába, követelményjegyzék, funkcióstruktúra felépítése, ennek során a fogyasztói igények, vásárlási szokások figyelembe vétele


Tudás: Ismeri a termékek formaadásának, a tartalom és a forma összhang megtalálásának alapvető szabályait és technológiai korlátait. Ismeri a terméktervezői szakterülethez szervesen kapcsolódó marketing, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
Képesség: Képes háromdimenziós számítógépes tervezőrendszerek alkalmazásával a termékkoncepciók, illetve termékek virtuális modellezésére és műszaki dokumentációjuk elkészítésére. Képes a természetben kifejlődött megoldások műszaki gyakorlatba való átültetésére. Képes a tervezett termékkel kapcsolatos döntéseket indokolni, azokat tesztelni, műszaki és szabványos vizsgálati módszerekkel alátámasztani.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg. Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására. A workshopokon, meetingeken felmerülő ötleteket közös eredményként értékeli és használja fel.
Tárgy tematikus leírása:

Egy, a gyakorlatvezető segítségével kiválasztott konkrét termék modellalkotási, szín- és forma- tervezési folyamatán keresztül ennek a komplex tervezési folyamatnak az áttekintése, megvalósítása. Ha kell, szilárdsági, dinamikai numerikus szimulációs (végeselemes, stb.) számítások végzése, eredményeinek alkalmazása a termék alakjának, megjelenésének változtatásához, fejlesztéséhez, ellenőrzéséhez.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Dokumentáció teljeskörű ismertetése (szóban), modell bemutatása(melyhez a forma kísérletek és változatok is szükségesek).
A szorgalmi időszakban:
A félév félévközi jeggyel zárul.
A félévközi jegy megadásának feltétele:
- a gyakorlatokról 40%-nál kevesebb hiányzás;
- a feladat legalább elégséges szintű teljesítése;
- aktív részvétel a foglalkozásokon;
- a feladattal kapcsolatos dokumentáció és a prezentáció anyagának beadása elektronikus formában.
Ha a hallgató a félévközi jegyet a szorgalmi és a pótlásokra szolgáló időszakban nem szerezte
meg, akkor azt a vizsgaidőszakban nem szerezheti meg. A tárgy újrafelvétele esetén nincs mód
a korábban teljesített részfeladatok elismerésére.
A vizsgaidőszakban: -
Pótlási lehetőségek: A prezentációkat és az elkészült termék bemutatását (14.hét) határidőre kell
elkészíteni, az később nem pótolható. Késedelmes teljesítés egyedül, a feladat
dokumentációs részénél lehetséges, amely a pótlási héten a gyakorlatvezető által kijelölt
időpontban leadható.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A félév félévközi jeggyel zárul.
A félévközi jegy megadásának feltétele:
- a gyakorlatokról 40%-nál kevesebb hiányzás;
- a feladat legalább elégséges szintű teljesítése;
- aktív részvétel a foglalkozásokon;
- a feladattal kapcsolatos dokumentáció és a prezentáció anyagának beadása elektronikus formában. Ötfokozatú skála szerint, a zárthelyinek, a féléves feladatnak, illetve a beszámolónak külön-külön minimum elégséges szintűnek kell lennie a sikeres félévzáráshoz. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A félévközi munkára kapott osztályzat egyharmad súllyal beszámít a vizsgajegybe. A vizsga minősítése is ötfokozatú minősítés szerint történik: 0-50% elégtelen, 51-60% elégséges, 61-80% közepes, 81-90% jó, 90-100% jeles.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom: