Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Grafikai tervezés I.; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Grafikai tervezés I.
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET054-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Hircsu Mariann - művésztanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Gyakorlat (nappali): 3
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 2Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

A hallgató ismerje meg az ipari formatervezői, terméktervezői tevékenység során előforduló grafikai problémák és feladatok művészi szinten történő megoldását.
Fejlessze az ehhez szükséges kreatív gondolkodását, szemléletét és technikai ismereteit.
Legyen képes a terméktervezés komplex grafikai feladatainak előkészítésére, terméktervezési bemutató tablók, belső plakátok, kiállítási háttérgrafikák, kisebb terméktervezői kiadványok alapszintű grafikai tervezésére és kivitelezésére.
Önálló tervező-kivitelező grafikai szemléletével legyen képes az ipari-termékek látványtervének grafikai előkészítésére és kivitelezésére.


Tudás: Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. Ismeri az ipari formatervezés történeti korszakait, annak kiemelkedő tervezőit és jellemző tárgyait.
Képesség: Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével. Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal. Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és legalább egy idegen nyelven.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit. Piac-, környezet- és vevőorientált.
Autonomia és felelősség: Felkészült az innovációs és terméktervezési folyamatok koordinálására. A workshopokon, meetingeken felmerülő ötleteket közös eredményként értékeli és használja fel.
Tárgy tematikus leírása:

1. Grafikai anyag és eszközismeretek, az alkalmazott grafikai feladatok típusai (előadás).
2. Technikázott grafikus felületek képzése, a faktúra jelentősége. Kompozíciős elvek tisztázása.
3. Kompozíciós gyakorlatok zeruzával. Pont, vonal, és folthatások a faktúrán.
4. A vonal érzelmi hatásai és perspektívikus tulajdonságai. Faktúra képzések 10x10 cm-es felületen.
5. Fotorealisztikus (naturális) rajzolás. Kisméretű ipari termék rajza.
6. Választott tárgy naturális rajza és grafikai átírásai különbözó technikákkal.
7. A valóságtól a szimbólumig. Tervezőgrafikai átírások és alkalmazások.(természeti strutúrák).
8. Az egyedi rajz és az illusztratív rajz. Az absztrakció lehetőségei. Képkivágási technikák.
9. Színtani ismeretek. Színes faktúrák készítése 10x10 cm-es felületeken.
10. Választott fotó alapján térrészlet átírása grafikus eszközökkel.
11. A tér megváltoztatása, térmanipulálás. A naturális tájtól a grafikai eszközökkel átírt tájig.
12. A portré grafikai átírásai. Választott portré naturális rajza.
13. A fejábrázolás grafikai átírásai.( portré, karikatúra, plakát és árnyékrajz).
14. Léptéknövelés a választott tárgy ill. tér esetében.

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Tartalma: min. 7 db. A-3-as tematikus grafikai tervezési sorozat (laponként: 6 db. 10x10 cm-es felületen) legalább elégséges szintű megoldása. A sorozatot megfelelő paszpartúrával kell ellátni.
Aktív részvétel a gyakorlati órákon, a szabadkézi vázlatok igényes elkészítése
A grafikai sorozatok, tervezési feladatok folyamatos fejlesztése a gyakorlati órákon.
A gyakorlati órákon történő, a tervezésekhez kapcsolódó oktatói előadások, korrektúrák figyelembe vételével, a grafikai sorozatok igényes befejezése.
A gyakorlati jegy meghatározásakor a gyakorlaton végzett munkát vesszük figyelembe, a portfólió értékelésével együtt.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:

Heribert Hutter: A művészi rajz története és technikája. Budapest, 1986. Corvina.
Zala Tibor: A grafika története, Budapest, 1997. Tan- Grafix Kiadó.
Rudolf Arnheim: A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Budapest, 1979. Gondolat Kiadó.
H. Leporini: Die Künstlerzeichnung, Braunschweig, 1955.

Ajánlott irodalom:

Kepes György : A látás nyelve. Budapest, 1979. Gondolat Kiadó.
Töreky Ferenc: Vizuális kommunikáció. 2002.
Werner Hoffman: A modern művészet alapjai. Corvina, Budapest, 1974.
Ch. de Tolnay: History and Tecnique of Old Master Drawings, New York, 1943.