Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Ergonómia; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Ergonómia
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET072-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Dr. Dömötör Csaba István - egyetemi docens
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 3 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 3Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Az ipari formatervező feladatok megoldásához szükséges ergonómiai szemlélet kialakítása. Az antropometria, pszichológia, munkahelyszervezés fogalomrendszerének megismerése, továbbá az ember-gép rendszerek értékelésére vonatkozó módszertani ismeretek elsajátítása.


Tudás: Ismeri az ipari termékek tervezéséhez szükséges alapvető ergonómiai és pszichológiai módszereket, szabályokat, és szabványokat.
Képesség: Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével.
Attitűd: Munkája során a vonatkozó biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi, minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
Autonomia és felelősség: Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.
Tárgy tematikus leírása:
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
Egyénileg egyeztetett ergonómiai tervezési feladat elkészítése, dokumentálása legalább 10 oldal terjedelemben.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
Feladatok prezentációja 40%-ban, a dokumentáció kidolgozása 60%-ban számít bele a gyakorlati jegybe (ezen belül: tartalmi elemek 60% , formai követelményeknek való megfelelés 40%)
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
Kötelező irodalom:
Ajánlott irodalom:

1. Klein S.: Munkapszichológia I-II. Gondolat Kiadó, Budapest, 1980.
2. Vaszkó, M. (1977): Ergonómia, Tankönyvkiadó
3. Kroemer, K. H. E et al (2003):Ergonomics : How to design for ease and
efficiency, Prentice Hall, ISBN 0 13 752478 1