Nyomtatás

Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki és Informatikai Kar

TANTÁRGYI TEMATIKA

Gépészmérnöki alapismeretek; BSc (Nappali)

Tantárgy neve:
Gépészmérnöki alapismeretek
Tantárgy Neptun kódja:
Nappali: GEGET001-B
Tárgyfelelős intézet:
GET - Gép- és Terméktervezési Intézet
Tantárgyelem: A
Tárgyfelelős: Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella - egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k): Rézsó Ferencné mesteroktató, Némethné Nándori Zénáb tanszéki mérnök
Javasolt félév: 1 Előfeltétel:-
Óraszám/hét:
Előadás (nappali): 2
Gyakorlat (nappali): 2
Számonkérés módja: kollokvium
Kreditpont: 4Munkarend: Nappali
Tantárgy feladata és célja:

Ismerkedés a különféle gépekkel, alapvető fizikai mennyiségek alkalmazása a gyakorlatban


Tudás: Ismeri a terméktervezői szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a fontosabb gyártástechnológiai eljárásokat és működési folyamatokat. Ismeri az alapvető konstrukciós kialakításokat és azok méretezésének alapjait.
Képesség: Képes egyszerűbb termékek formai és konstrukciós tervezésére a gyártástechnológiai korlátok, az elvárt költségek, a környezetre gyakorolt hatások figyelembevételével. Képes a termékkoncepciók, vázlatok rajzi prezentálására hagyományos kézi technikákkal.
Attitűd: Törekszik arra, hogy önképzése az ipari termék- és formatervező mérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg. Igénye van arra, hogy megismerje szakterületének legújabb fejlesztési irányait, megoldásait, innovációit.
Autonomia és felelősség: Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését. Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát. A workshopokon, meetingeken felmerülő ötleteket közös eredményként értékeli és használja fel.
Tárgy tematikus leírása:

1. hét SI mértékegységek, prefixumok, dimenzió analízis. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. Foronómiai görbék. Átváltások. Foronómiai görbék az egyenes vonalú egyenletes mozgásra.
2. hét Testek egyensúlya, egyenletes üzem. Súrlódás és gördülés. Egyenletes vontatás lejtőn. Munkavégzés, teljesítmény Példák az egyenes vonalú egyenletes mozgás témaköréből.
3. hét A lejtőmozgás, teljesítmény haladó mozgás esetén. Energiaátalakulás lejtőmozgás közben. Mozgásjellemzők csigán. Példák az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás témaköréből.
4. hét A forgó mozgás fizikai jellemzői. A forgatónyomaték. A forgató- nyomaték munkája és teljesítménye. A tehetetlenségi nyomaték. A forgó mozgás dinamikai alapegyenlete és menetábrái Példák az egyenes vonalú változó sebességű mozgás témaköréből. 1. mérés
5. hét A hatásfok, a gépek veszteségei, az energia ábra. A hatásfok változó terhelésű üzemben. Példák a forgó mozgás témaköréből.
6. hét A nyugvó és az egyenletesen áramló folyadékok. A hidrosztatika alapegyenlete. Stacionárius áramlás jellemzői. A Bernoulli-egyenlet. A folytonossági tétel. Példák a forgómozgás témaköréből. I. Zárthelyi dolgozat
7. hét Venturi-cső. Kiömlés zárt és nyitott tartályból. Áramlási veszteségek. A viszkozitás. A Bernoulli-egyenlet valóságos folyadékra. Példák az áramló folyadékok témaköréből.
8. hét Rektori szünet Példák a valóságos folyadékok témaköréből.
9. hét A vízsugár erőhatása, az impulzustétel. Gépek periodikus mozgásai. Kulisszás hajtómű, forgattyús hajtómű. Példák a folyadékok témaköréből. 2. mérés
10. hét A lendítőkerék. Hajtásrendszerek. Dörzshajtás. Rugalmas hajtás. Fogaskerékhajtás. A vízsugár erőhatása, feladat kulisszás hajtóműre
11. hét Tehetetlenségi nyomaték. Egyszerű fékek. Feladatok dörzshajtásra 3. mérés
12. hét Szalagfékek és rugók. Feladatok pofás fékekre II. Zárthelyi dolgozat
13. hét Rugók Feladatok egyszerű szalagfékekre, rugókra
14. hét Példák a félév anyagából. Feladatok a vizsgára készüléshez Pótzárthelyi dolgozat

Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
- A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele az előadások és gyakorlatok folyamatos látogatása, a kidolgozott
zárthelyi feladatok külön-külön minimum elégséges szintű minősítése, a méréseken való aktív részvétel, azok teljesítése,
a jegyzőkönyvek leadása.
- A félév során 2 db zárthelyi feladat lesz, melyek időpontjait a "Gépészmérnöki alapismeretek" c. tárgy ütemterve tartalmazza.
(Azonban az itt előirányzott időpontok a zárthelyi ütemterv félév eleji központi összesítésekor változhatnak. Ezt az összesített
zárthelyi ütemtervet a kari honlapon (http://www.gepesz.uni-miskolc.hu/ ) az Oktatás-Alap, mester, kiegészítő-Nappali
útvonalon lehet elérni, illetve az előadáson kihirdetésre kerül.)
- A zárthelyi feladatok értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.
- Az elégtelen zárthelyi feladatok javítása, a nem megírt zárthelyik pótlása szorgalmi időszakban a gyakorlatvezető ellenőrzé-
se mellett engedély nélkül lehetséges. Szorgalmi időszakon túl az aláírás pótlásához engedély szükséges, aláírás pótló zárthelyi
sikeres teljesítése mellett.
- A félév során 3 db mérés is lesz. A mérések teljesítése az aláírás feltétele. Minden mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
mérések egyszeri alkalommal pótolhatók a szorgalmi időszakban. A szorgalmi időszakon túl a mérések nem pótolhatók.
- Az aláírás megszerzését a zárthelyi feladatok minősítése, az órák aktív látogatása, valamint a mérések teljesítése alapján
tanszéki bizottság állapítja meg.
- Abban az esetben, ha a zárthelyi feladatok egyes hallgatóknak kimagaslóan jól sikerülnek (mind a 2 zárthelyi feladat jeles),
valamint a hallgató a gyakorlati órákat rendszeresen látogatta, és a méréseket is kimagaslóan teljesítette, a tanszék jeles vizsgajegyet
ajánlhat meg.'[GÉIK akkreditált tárgyak_2014 (1).xlsx]Főlap'!'[GÉIK akkreditált tárgyak_2014 (1).xlsx]Főlap'!$U$384+'[GÉIK akkreditált tárgyak_2014 (1).xlsx]Főlap'!$AB$107+X4
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
- A félév elismerésének (az aláírás megszerzésének) feltétele az előadások és gyakorlatok folyamatos látogatása, a kidolgozott
zárthelyi feladatok külön-külön minimum elégséges szintű minősítése, a méréseken való aktív részvétel, azok teljesítése,
a jegyzőkönyvek leadása.
- A félév során 2 db zárthelyi feladat lesz, melyek időpontjait a "Gépészmérnöki alapismeretek" c. tárgy ütemterve tartalmazza.
(Azonban az itt előirányzott időpontok a zárthelyi ütemterv félév eleji központi összesítésekor változhatnak. Ezt az összesített
zárthelyi ütemtervet a kari honlapon (http://www.gepesz.uni-miskolc.hu/ ) az Oktatás-Alap, mester, kiegészítő-Nappali
útvonalon lehet elérni, illetve az előadáson kihirdetésre kerül.)
- A zárthelyi feladatok értékelése ötfokozatú minősítéssel történik.
- Az elégtelen zárthelyi feladatok javítása, a nem megírt zárthelyik pótlása szorgalmi időszakban a gyakorlatvezető ellenőrzé-
se mellett engedély nélkül lehetséges. Szorgalmi időszakon túl az aláírás pótlásához engedély szükséges, aláírás pótló zárthelyi
sikeres teljesítése mellett.
- A félév során 3 db mérés is lesz. A mérések teljesítése az aláírás feltétele. Minden mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A
mérések egyszeri alkalommal pótolhatók a szorgalmi időszakban. A szorgalmi időszakon túl a mérések nem pótolhatók.
- Az aláírás megszerzését a zárthelyi feladatok minősítése, az órák aktív látogatása, valamint a mérések teljesítése alapján
tanszéki bizottság állapítja meg.
- Abban az esetben, ha a zárthelyi feladatok egyes hallgatóknak kimagaslóan jól sikerülnek (mind a 2 zárthelyi feladat jeles),
valamint a hallgató a gyakorlati órákat rendszeresen látogatta, és a méréseket is kimagaslóan teljesítette, a tanszék jeles vizsgajegyet
ajánlhat meg.'[GÉIK akkreditált tárgyak_2014 (1).xlsx]Főlap'!'[GÉIK akkreditált tárgyak_2014 (1).xlsx]Főlap'!$U$384+'[GÉIK akkreditált tárgyak_2014 (1).xlsx]Főlap'!$AB$107+X4
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali):
A félévközi és vizsgazárthelyik értékelése: az összpontszám 50, melyből 0-19:2, 20-26:2, 27-33:3, 34- 42: 4, 41-50: 5. Az eredményes (legalább (2) elégséges) írásbeli eredmény birtokában szóbeli vizsga tehető. Az írásbeli vizsga eredménye alapján vizsgajegy is megajánlásra kerülhet. A vizsga végső jegyét az írásbeli és szóbeli, és a félévközi munka adja. Elégtelen írásbelivel szóbelire nincs lehetőség.
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező):
A félévközi és vizsgazárthelyik értékelése: az összpontszám 50, melyből 0-19:2, 20-26:2, 27-33:3, 34- 42: 4, 41-50: 5. Az eredményes (legalább (2) elégséges) írásbeli eredmény birtokában szóbeli vizsga tehető. Az írásbeli vizsga eredménye alapján vizsgajegy is megajánlásra kerülhet. A vizsga végső jegyét az írásbeli és szóbeli, és a félévközi munka adja. Elégtelen írásbelivel szóbelire nincs lehetőség.
Kötelező irodalom:

1. Terplán Z. - Lendvay P.: Általános Géptan. 4. átdolgozott kiadás. Tankönyvkiadó, Bp. 1979.
2. Zobory István: Általános járműgéptan, TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0018 azonosító számú programja keretében készült jegyzet 2012.
3. P. Sandori: The Logic of Machines and Structures (Dover Books on Engineering) Dover 2016.

Ajánlott irodalom: